Anna Nicole Golf Academy 603 322 190

nicole(a)nicolegolf.cz

Pravidla a podmínky Golfového Bazáku

 • Bazárek magazínu nicolegolf.cz/bazárek (dále Bazar) je veřejná internetová služba sloužící k soukromé nabídce a prodeji zboží formou inzerátů.
 • Služba je určena pouze pro soukromou inzerci, nepatří sem firemní inzeráty a nabídky hromadného prodeje.
 • Do Bazárku je možné vkládat pouze nabídky.
 • Do Bazaru mohou vkládat nové inzeráty pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé. Registrace je poskytována zdarma, stejně tak samotná služba Bazárku twitto.cz. Bez přihlášení je možné Bazar pouze prohlížet a odpovídat na inzeráty.
 • Zadavatel inzerátu může svůj inzerát libovolně upravovat. Inzeráty jsou bezplatně zveřejňovány po dobu než inzerent sám inzerát nesmaže. Pokud chce zadavatel svůj inzerát smazat dříve, může tak učinit sám.
 • Twitto.cz nijak neodpovídá za obsah a pravdivost inzerátů. Přistupujte k nim jako ke každé jiné internetové službě, která je anonymní a nic neříká o osobě zadavatele nebo zájemce.
 • Twitto.cz prostřednictvím služby Bazárek zprostředkuje kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Není však zodpovědný za plnění závazků jak ze strany kupujícího, tak ze strany inzerenta.
 • Vyhrazujeme si právo na smazání inzerátu bez předchozího upozornění zadavatele, pokud inzerát nebude splňovat podmínky Bazárku.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu titulků inzerátů, pokud bude jejich tvar nevhodný či nepřehledný. Přitom se zavazujeme, že věcná podstata titulku inzerátu zůstane vždy zachována.
 • Smazány nebo upraveny budou bez upozornění takové inzeráty, které budou zvýrazněny velkými písmeny, vykřičníky, otazníky, hvězdičkami, a podobnými znaky v titulku.
 • Jednoznačně klamavé inzeráty nebo inzeráty s vulgárním, protizákonným či jinak pohoršujícím obsahem budou bez upozornění smazány.
 • Uživatel služby Bazárek může zadat libovolný počet inzerátů. Inzeráty však nesmí být duplikovány nebo se odkazovat na stejné zboží. Takové budou bez upozornění smazány.
 • Neneseme zodpovědnost za případné zneužití osobních dat zadavatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazárku, a neodpovídáme za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazárku nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 • Vyhrazujeme si právo bez souhlasu a bez předchozího upozornění uživatele upravovat nebo měnit služby Bazárku.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit.

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

www.nicolegolf.cz („správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se členů internetové seznamky („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů přestavující tzv. osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Osobní údaje subjektů údajů budou správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy. A to pouze pro potřeby registrace na internetových stránkách www.nicolegolf.cz . Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doporučeným správci na emailovou adresu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. V případě, že uživatel zruší profil na internetové seznamce, se automaticky veškeré osobní údaje smažou a již nebudou v držení správce. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním

V případě, že subjekt údajů udělí správci souhlas se zpravováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu: jméno, email , ip adresa, cookies a (b) po dobu trvání smlouvy mezi správcem a subjektem nebo do odvolání souhlasu subjektem.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl. GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR) , nebo popřípadě omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskyl správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat správce, a to na emailové adrese.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, spráce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právních povinností a správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prov